عضویت و ورودh
۱۳۹۶ سوم مهر
ارتباط با مدیران
رئيس هيئت مديره ومدير عامل
نام و نام خانوادگي : محمد رضا مزيني
شماره تلفن :38937251
پست الكترونيكي :manager@kedc.ir
معاون منابع انساني
نام و نام خانوادگي :اميررضا قياسي
شماره تلفن :38937264
پست الكترونيكي :
معاون هماهنگي شرق استان
نام و نام خانوادگي : احمد شهرياري
شماره تلفن :38937254
پست الكترونيكي:eastmanager@kedc.ir
معاون هماهنگي غرب استان
نام و نام خانوادگي : محمد اسماعيل مهركيش
شماره تلفن :38937253
پست الكترونيكي :westmanager@kedc.ir
معاون مالي و پشتيباني
نام و نام خانوادگي : رضا نزهتي
شماره تلفن :38937280
پست الكترونيكي:reza.nozhaty@yahoo.com
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ
نام و نام خانوادگي : محمد صادق انبيايي
شماره تلفن :38937330
پست الكترونيكي :operatingmanager@kedc.ir
معاون فروش و خدمات مشتركين
نام و نام خانوادگي : سيد حسين محدث
شماره تلفن :38937265
پست الكترونيكي :customer@kedc.ir
 معاونت برنامه ريزي و مهندسي
نام و نام خانوادگي :حسن كريم پور
شماره تلفن :38937252
پست الكترونيكي :nezaratproje@kedc.ir
مدير دفتر حراست و امور محرمانه
نام و نام خانوادگي : علي محمد نيا قرايي
شماره تلفن :38937470
پست الكترونيكي :secretoffice@kedc.ir
مدير دفتر روابط عمومي
نام و نام خانوادگي : سيد مجيد آزيز
شماره تلفن :38937272
پست الكترونيكي :publicrelations@kedc.ir
مشاور مدير عامل و ذيحساب طرح تملك دارايي هاي ثابت
نام و نام خانوادگي : ضياالدين نوروزي
شماره تلفن :38937255
پست الكترونيكي :
مدير دفتر نظارت بر بهره برداري
نام و نام خانوادگي : سعيد شريفي
شماره تلفن :38937263
پست الكترونيكي :service@kedc.ir
مدير امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق
نام و نام خانوادگي :احمد اسدي
شماره تلفن :38683400
پست الكترونيكي :dispatching@kedc.ir
مدير دفتر ايمني و كنترل ضايعات
نام و نام خانوادگي : حميد سروش مهر
شماره تلفن :38900323
پست الكترونيكي :safety@kedc.ir
مدير دفتر بازار برق
نام و نام خانوادگي : عليرضا خدابنده
شماره تلفن :8937090
پست الكترونيكي :
مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه
نام و نام خانوادگي :عليرضا خدا بنده
شماره تلفن :8937287
پست الكترونيكي :planning@kedc.ir
مدير دفتر مهندسي و مطالعات شبكه
نام و نام خانوادگي : سيد مرتضي اصغري
شماره تلفن :38937261
پست الكترونيكي :
مدير دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات
نام و نام خانوادگي : هادي صفري
شماره تلفن :38937267
پست الكترونيكي :ict@kedc.ir
مدير دفتر نظارت و كنترل برنامه و پروژه
نام و نام خانوادگي : حسن عطايي
شماره تلفن :38937290
پست الكترونيكي :nezarat-proje@kedc.ir
رئيس گروه تحقيقات
نام و نام خانوادگي : هادي صفري
شماره تلفن : 38937259
پست الكترونيكي :
مدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
نام و نام خانوادگي : عليرضا توكلي
شماره تلفن :8683625
پست الكترونيكي :
مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين
نام و نام خانوادگي :
شماره تلفن :8937258
پست الكترونيكي :
مدير امور نظارت بر خدمات عمومي
نام و نام خانوادگي : امير مسعود مقدم
شماره تلفن :38937289
پست الكترونيكي :