عضویت و ورودh
۱۳۹۸ بيست و نهم دي
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو عمودیمنو عمودی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي شركت</span>معرفي شركت
تاريخچه شركت
تاريخچه شركت (انگليسي)
چارت سازماني
نقشه استراتژيك
منشور اخلاقي
افتخارات شركت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
تماس با مسئولين
تعيين وقت ملاقات با مديرعامل
پاسخگويي به سوال ها و پيشنهاد هاي رسيده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت مصرف</span>مديريت مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
بروشورها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه هاي تشويق محور گذر از پيك</span>برنامه هاي تشويق محور گذر از پيك
معرفي برنامه هاي پاسخگوي بار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم هاي تفاهم نامه</span>فرم هاي تفاهم نامه
فرم تفاهم نامه استفاده از مولد اضطراري-خودتامين
فرم تفاهم نامه جابجايي تعطيلات هفتگي از روز جمعه به يكي از روزهاي كاري هفته
فرم تفاهم نامه كاهش-قطع بار برنامه ريزي شده 24 ساعته
فرم تفاهم نامه كاهش بار برنامه ريزي شده در ساعات اوج بار
فرم تفاهم نامه مشتركين كشاورزي
فرم تفاهم نامه همكاري تعيين ساعت كار
فرم تفاهم نامه همكاري ذخيره عملياتي
فرم تفاهم نامه همكاري مشتركين ايستگاه پمپ گاز طبيعي فشرده
فرم تفاهم نامه همكاري مشتركين ديماندي اداري و ساير مصارف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محاسبه پاداش مشاركت</span>محاسبه پاداش مشاركت
راهنماي محاسبه پاداش برنامه CNG
راهنماي محاسبه پاداش برنامه اداري
راهنماي محاسبه پاداش برنامه تجاري
راهنماي محاسبه پاداش برنامه ذخيره عملياتي
راهنماي محاسبه پاداش برنامه صنعتي 24 ساعته
راهنماي محاسبه پاداش برنامه صنعتي كاهش اوج بار
راهنماي محاسبه پاداش برنامه صنعتي جابجايي جمعه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش فعاليت هاي فرهنگي</span>گزارش فعاليت هاي فرهنگي
فعاليت هاي فرهنگي هفته صرفه جويي در مصرف برق و آب
مسابقه همياران برق
مشاهده پروفيل بار مشتركين همكار
بخشنامه ها
اپليكيشن مديريت مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيمانکاران و نظارت</span>پيمانکاران و نظارت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> ليست پيمانكاران مجاز</span> ليست پيمانكاران مجاز
پيمانكاران مورد تاييد همراه با رتبه
پيمانكاران و افراد مجاز اجراي سركابل و مفصل
ليست تامين كنندگان كالا و تجهيزات
شركتهاي مجاز طراحي و مونتاژ آسانسور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهندسی و مطالعات شبکه</span>مهندسی و مطالعات شبکه
استاندارد شبکه های توزیع نيرو
مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشخصات فني - فرم ها و دستور العمل ها   </span>مشخصات فني - فرم ها و دستور العمل ها
مشخصات فني كالا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طراحی و تهیه پروژه</span>طراحی و تهیه پروژه
فرم مسیر یابی تهیه طرح / پروژه
فرم برنامه زمانبندی تهیه طرح / پروژه
فرم بازنگري پروژه
دستورالعمل اتصال زمين در شبكه توزيع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آسانسور</span>آسانسور
دستورالعمل واگذاری انشعاب برق به آسانسورها
فرم پیوست قرارداد فروش انشعاب سه فاز آسانسور
فهرست استانداردهای ملی و بین المللی
مهندسی توزیع
معاونت هماهنگی توزیع - دفتر فنی پشتیبانی توزیع
الزامات تامين برق مشتركين(بر اساس شيوه نامه سه جانبه)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت و کنترل برنامه و پروژه</span>نظارت و کنترل برنامه و پروژه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمهای مورد نیاز پیمانکاران </span>فرمهای مورد نیاز پیمانکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جهت اجرای پروژه ها</span>جهت اجرای پروژه ها
فرم معرفي پيمانكار پروژه هاي نيرورساني توسط مشترك
فرم معرفي ناظر مقبم
فرم تحويل كار به مجري
برنامه زمان بندي اجرا و نظارت بر پروژه
تایید مراحل اجرایی
ليست اقلام خارج از قرارداد
فرم پایان کار نقطه ای
اعلام پایان کار
صورت جلسه تحويل تحول موقت
گارانتی پروژه انجام شده
صورتجلسه تحويل تحول قطعي پروژه پس از دوره گارانتي
فرم سنجش تاخير پروژه
فرم تاييد كالا در كميسون فني فرعي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جهت تشکیل پرونده</span>جهت تشکیل پرونده
فرم 1 - راهنماي گردش كار پيمانكاران
فرم 2 - تعهدات پیمانکاران
فرم 3 - مشخصات پیمانهای شرکت از ابتدای تاسیس
فرم 4 - مشخصات عمومی شرکت های پیمانکار
فرم 5 - مشخصات ماشین آلات و تجهیزات
فرم 6 - مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
فرم 7 - مشخصات کارکنان
فرم 9 - خلاصه مشخصات شركت پيمانكار
دستورالعمل انضباطي پيمانكاران 31w05
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل - آئین نامه - روش های اجرایی</span>دستورالعمل - آئین نامه - روش های اجرایی
آئين نامه مديريت ايمني و بهداشت شغلي
روش اجرایی اقلام توافقی خارج از قرارداد
روش اجرايي نظارت بر اجراي پروژه
دستور العمل تحويل تحول پروژه
دستورالعمل رتبه بندي پيمانكاران در پروژه هاي نيرورساني
لیست تامین کنندگان کالا در سایت توانير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشترکین</span>خدمات مشترکین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماي خرید انشعاب برق</span>راهنماي خرید انشعاب برق
انشعاب تکفاز
انشعاب سه فاز
انشعاب کیلوواتی (دیماندی)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات پس از فروش</span>خدمات پس از فروش
تبدیل نام انشعاب
جابجایی کنتور
اصلاح و تعویض لوازم انشعاب برق
اصلاح قبض برق
آزمایش کنتور
تغییر مشخصات انشعاب
اطلاعات عمومي كنتورها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> آمار و عملکرد</span> آمار و عملکرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظام‌نامه آمار و اطلاعات</span>نظام‌نامه آمار و اطلاعات
نظام‌نامه آمار و اطلاعات وزارت نيرو
نظام‌نامه آمار و اطلاعات شركت توزيع استان خراسان رضوي
اصول بنيادي آمارهاي رسمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارنامه شرکت</span>کارنامه شرکت
كارنامه سال 1395
كارنامه سال 1396
كارنامه سال 1397
كارنامه سال 1394
كارنامه سال 1393
كارنامه سال 1392
کارنامه سال 1391
کارنامه سال 1390
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فصلنامه آماري</span>فصلنامه آماري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1397</span>سال 1397
شركت در اسفند 97
شركت در آذر 97
شركت در شهريور 97
شركت در خرداد 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1398</span>سال 1398
شركت در آذر 98
شركت در شهريور 98
شركت در خرداد 98
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1396</span>سال 1396
شركت در آذر 96
شركت در اسفند 96
شركت در شهريور 96
شركت در خرداد 96
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1395</span>سال 1395
شركت در اسفند 95
شركت در آذر 95
شركت در شهريور 95
شركت در خرداد 95
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1394</span>سال 1394
شركت در اسفند 94
شركت در آذر 94
شركت در شهريور 94
شركت در خرداد 94
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1393</span>سال 1393
شركت در اسفند 93
شركت در آذر 93
شركت در شهريور 93
شركت در خرداد 93
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1392</span>سال 1392
شرکت در اسفند 92
شرکت در آذر 92
شرکت در شهریور 92
شرکت در خرداد 92
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1391</span>سال 1391
شرکت در اسفند 91
شرکت در آذر 91
شرکت در شهریور 91
شرکت در خرداد 91
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توانیر - آمار کلان</span>توانیر - آمار کلان
سال 1394
سال 1393
سال 1392
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سايت‌هاي آماري مرتبط</span>سايت‌هاي آماري مرتبط
مركز آمار ايران
پژوهشكده آمار
شبكه آمار و اطلاعات وزارت نيرو
درگاه آمار توانير
گزارش‌هاي آماري صنعت برق
سيستم مديريت اطلاعات آماري صنعت برق كشور(بهساد)
شركت برق منطقه خراسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحقیقات و نوآوری</span>تحقیقات و نوآوری
راهنمای پژوهش
اولويتهاي تحقيقاتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم دو صفحه ای تعریف پروژه
فرم 13صفحه ای تعریف پروژه
فرم داوری اولیه پروژه
فرم داوری گزارش نهایی پروژه
فرم گزارش ماهانه ناظر
فرم محاسبه منافع اقتصادی طرح پژوهشی خاتمه یافته
فرمت گزارش نهایی پروژه ها
مديريت دانش
اطلاع رسانی همايشها و کنفرانسها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهره برداری و بازار برق</span>بهره برداری و بازار برق
گزارشات آنلاین اتفاقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل های بهره برداری</span>دستورالعمل های بهره برداری
دستورالعملهای ابلاغ شده
پیش نویس دستورالعملها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بازار برق و جلب مشاركت</span>بازار برق و جلب مشاركت
ليست شركت هاي مشاور واجد صلاحيت جهت انجام مطالعات اتصال به شبكه
نقشه اولويت هاي ساختگاه هاي احداث مولدين مقياس كوچك
ليست اولويت هاي ساختگاه هاي احداث مولدين مقياس كوچك (نقاط گازدار)
دبيرخانه طرح مولد مقياس كوچك
طرح خصوصي سازي صنعت برق
ثبت نام نيروگاههاي تجديدپذير و پاك بالاتر از100كيلووات(ساتبا)
دستورالعمل بهره برداری از مولدهای تولید پراکنده در شبکه های توزیع برق
ثبت نام سرمايه گذاران جهت احداث مولدمقياس كوچك(CHP)
راهنماي ثبت نام سرمايه گذاران جهت احداث مولدمقياس كوچك(CHP)
راهنماي سرمايه گذاري در احداث نيروگاه هاي مقياس كوچك (تا 7 مگاوات)
کیفیت برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني در برق</span>ايمني در برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توصيه هاي ايمني</span>توصيه هاي ايمني
ايمني در نصب آنتن ها
خطرات بالارفتن از تيرهاي برق
خطرات داربست ها
توصيه هاي ايمني (1)
توصيه هاي ايمني (2)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني منزل و كودكان</span>ايمني منزل و كودكان
ايمني كودكان
توصيه هاي ايمني در خانه ها
توصيه هاي ايمني سرپرستان خانواده ها
توضيه هاي عمومي (1)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني كارفرمايان</span>ايمني كارفرمايان
ايمنيئ براي كارفرمايان (1)
ايمنيئ براي كارفرمايان (2)
ايمني براي كارفرمايان (3)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويدئو ها</span>ويدئو ها
ويدئوي توصيه هاي ايمني (1)
ايمني در برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بازرگانی و تدارکات</span>بازرگانی و تدارکات
مناقصه مزايده
مشخصات فنی کالا
بيانيه توافق سطح خدمت
پيگيري درخواست
دستورالعمل بروز رساني سايت
بيانيه حريم خصوصي
سند راهبرد مشاركت در تارنمامنوی دسترسیمنو دسترسی
اطلاع رسانیاطلاع رسانی
سال 1397 ,حمایت از کالای ایرانی
استانداری خراسان رضویشرکت مادر تخصصی توانیروزارت نیروپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوریپایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
آدرس: مشهد، بلوار فرهنگ، بین فرهنگ 28 و 30 تلفن : 38937290 051 فکس : 38937270 051 کد پستی : 9188986685copyright
هر گونه کپی برداری از محتوای این وبسایت فقط با ذکر لینک مستقیم مجاز است