نقشه خاموشی های توزيع برق خراسان رضوی


.کاربر محترم می توانید اطلاعات خاموشی را از جدول ذیل نیز مشاهده نمایید
جدول خاموشی