تالار گفتمان شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی

نسخه‌ی کامل: اعبتار فهرست
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

مهمان

مدت اعبار فهرست کوتاه چقدر است؟

malihe.hariry

فهرست کوتاه بمدت دو سال معتبر می باشد. چنانچه در طول این مدت گواهینامه صلاحیت پیمانکار(گرید) از درجه اعتبار ساقط شود و یا پیمانکار مرتکب تخلف گردد، نام شرکت پیمانکار از فهرست کوتاه حذف خواهد شد.