پشتیبانی از افراد کم توان سوالات متداول RSS تماس با ما نقشه سایت نسخه انگلیسی EN FA
تلاش همه تلاش همه شعار سال
 امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶
اطلاعات قراردادهای سال ۱۴۰۰

دانلود فایل اکسل لیست قراردادهای سال ۱۴۰۰

 

شماره قراردادموضوع قرارداد خريدشرکت طرف قراردادمبلغ کل (ريال)مدت اوليه قراردادمحل تامين اعتبارنحوه واگذاری موضوع قراردادتاريخ شروعتاريخ پایاندستگاه نظارت
عمومیمحدودترک تشریفاتاستعلام
1400.310.01 نرم افزار مديريت آموزش ايده ايده نگار پويا6900000003داخلی1400/4/12جاری تدارکات
1400.310.02خريد جرثقيل 10 تنیلجور169400000002داخلی1400/4/29جاری تدارکات
1400.310.03خريد آنکلوزر شاسي sanstorage UNITY 300 نوآوران پژوهش فارس3180000000داخلی1400/03/51401/04/21تدارکات
3داخلیتدارکات
داخلیتدارکات
1400.310.04 250عدد مودمطيف پردازان اسپادانا74500000002داخلی1400/03/41400/11/25تدارکات
1400.310.05پیراهن و شلوار لی سورمه اینيک جامه45194760002داخلی1400/05/06جاری تدارکات
داخلیتدارکات
1400.310.06پيراهن فاستونی و شلوار کتاننيک جامه35235540002داخلی1400/05/06جاری تدارکات
داخلیتدارکات
1400.310.07کفش کارساتر تجارت چرمين گيتي24363600001داخلی140/04/281400/12/05تدارکات
1400.310.08سه دستگاه ريکلوزرنوآوران برق اريا102000000003داخلی1400/05/19جاری تدارکات
1400.310.09کفش ايمنيکفش پای ارا تبريز27634200002داخلی1400/6/03جاری تدارکات
1400.310.10بست انشعابی دندانه موشی AL16-95 CU1.5-10نتکو504700000006داخلی1400/06/31جاری تدارکات
بست انشعابی آلومينيوم بمس يک به هشت کابل خودنگهدارداخلیتدارکات
بست انشعابی آلومينيوم بمس يک به چهار کابل خودنگهدارداخلیتدارکات
بست انشعابی يکطرفه دندانه دار تک پيچه ميان خط – کابل به کابل داخلیتدارکات
بست انشعابی يکطرفه دندانه دار تک پيچه ميان خط – سيم به کابل داخلیتدارکات
1400.310.1116 در 400 ميلي متریتپکو87565000003داخلی1400/06/15جاری تدارکات
16 در 450 ميلي متریداخلیتدارکات
12 ميليمتر4 سانتداخلیتدارکات
16 ميليمتر4 سانتداخلیتدارکات
16 در 300 ميلي متریداخلیتدارکات
1400.310.12جا کنتوری کنتور تک فازايمپوپارس149000000002داخلی1400/7/101401/11/30تدارکات
1400.310.13مقره سنجاقی سليکونی 20 کيلوولتسامانه های نوين افرا170400000004داخلی1401/3/22جاری تدارکات
1400.310.14مقره بشقابی سليکونی 20 کيلوولتسامانه های نوين افرا112800000004داخلی1400/07/6جاری تدارکات
1400.310.15تير سيمانی 400/12آرمند بتن1134760000004داخلی1400/6/9جاری تدارکات
تير سيمانی 800/12داخلیتدارکات
تير سيمانی 400/14داخلیتدارکات
تير سيمانی 800/14داخلیتدارکات
1400.310.16تير سيمانی پيش تنيده گرد 200/9شن بتن45385000000012داخلی1400/9/30جاری تدارکات
تير سيمانی پيش تنيده گرد 400/9داخلیتدارکات
تير سيمانی پيش تنيده گرد 800/9داخلیتدارکات
تير سيمانی پيش تنيده گرد 400/12داخلیتدارکات
تير سيمانی پيش تنيده گرد 800/12داخلیتدارکات
تير سيمانی پيش تنيده گرد 400/14داخلیتدارکات
تير سيمانی پيش تنيده گرد 800/14داخلیتدارکات
1400.310.17تير سيمانی 9/800آبگون سازه ستاوند1467000000004داخلی1400/7/11جاری تدارکات
1400.1100.1.1.2کابل مسی فشار ضعيف فشار ضعيف 6+6+6*1سيم و کابل مشهد1763700000006داخلی1400/3/25جاری تدارکات
1400.1100.1.1.3سيم آلومينيوم روکشدار هايناسيم و کابل مشهد637700000003داخلی1400/4/91401/3/28تدارکات
1400.1100.1.1.4سيم آلومينيوم روکشدار مينکسيم و کابل مشهد299985000003داخلی1400/04/91401/3/28تدارکات
1400.1100.1.1.8تير سيمانی 9/200آبگون سازه ستاوند197000000003داخلی1400/6/28جاری تدارکات
1400.1100.1.1.9تير سيمانی 9/400آبگون سازه ستاوند53400000000داخلیجاری تدارکات
1400.310.18پيچ دم خوکی 300*16آلوکاست193430000003داخلی1400/7/111401/08/25تدارکات
پيچ دم خوکی 250*16داخلیتدارکات
پيچ دم خوکی 200*16داخلیتدارکات
1400.310.19پايه 10.5 متری روشنايي مهندسی اگاه توس301856160002داخلی1400/6/22جاری تدارکات
چراغ خيابانی 15 وات LEDداخلیتدارکات
بازو چراغ دو متری دو طرفهداخلیتدارکات
بازو چراغ دو متری يک طرفهداخلیتدارکات
1400.100.1.1.13شلوار کتان تکنسيني و کارشناسینيک جامه61912000002داخلی1400/7/211401/12/16تدارکات
کاپشن کتان تکنسينی و کارشناسیداخلیتدارکات
1400.100.1.1.12کاپشن لی کارگرینيک جامه45029400002داخلی1400/7/211401/04/18تدارکات
شلوار لی کارگریداخلیتدارکات
1400.310.21کلمپ انتهائي سه پيچه 20 کيلوولتمازيار صنعت بابل0داخلی1400/06/01جاری تدارکات
1400.310.23هشت دستگاه سکسيونربرنا کليد البرز14700000000داخلی1400/6/6جاری تدارکات
1400.1100.1.1.37بادگير سرمه ای و مشکیایمن ابرار رضا4774000000داخلی1400/8/24جاری تدارکات
1400.1100.1.1.10چسبکالابرق شبکه44450000003داخلی1400/7/281400/12/04تدارکات
1400.1100.1.1.19تيغه جداسازکالابرق شبکه110145000004داخلی1400/9/21400/12/04تدارکات
1400.100.1.1.20ميله اتصال زمينکالابرق شبکه177600000004داخلی1400/9/101400/12/04تدارکات
1400.1100.1.1.16کابل 6*4توسعه الکترونيک آروين335400000004داخلی1400/7/261401/10/13تدارکات
کابل 10*4داخلیتدارکات
1400.100.1.1.17تير 9/200جهد بنای سبک پارت830365200006داخلی1400/7/28جاری تدارکات
1400.100.1.1.18تير 9/800جهد بنای سبک پارت920722400006داخلی1400/7/28جاری تدارکات
1400.100.1.1.22سیم آلومینیوم مینک Minkپويا باد نيرو115814880002داخلی1400/9/10جاری تدارکات
1400.100.1.1.23چراغ خیابانی LED (26 تا 35) واتگلنور531875000002داخلی1400/08/261400/12/04تدارکات
1400.100.1.1.24کابل خودنگهدار فشار ضعیف 25+25+50+50×3 میلی متر مربعافق البرز1538935000002داخلی1400/8/261401/09/22تدارکات
1400.100.1.1.25تابلو فرمان کلید گازی هوایی 20 کیلوولتزرين سامانه شرق840250000004داخلی1400/08/251401/12/16تدارکات
1400/1100/1/1/29تير 9/400آرمند بتن981384000006داخلی1400/08/261401/11/30تدارکات
1400/1100/1/1/30تير 12/200آرمند بتن40359790000داخلی1400/08/26جاری تدارکات
تير 12/400داخلیتدارکات
تير 12/8006داخلیتدارکات
تير 14/400داخلیتدارکات
تير 14/800داخلیتدارکات
1400/1100/1/1/31کفش کارگروه صنعتی طلوع پیام ایرانیان30728000002داخلی1400/10/5جاری تدارکات
1400/1100/1/1/32نیروگاه خورشیدی قابل حمل 100 وات صنایع مخابرات صاایران183714300000داخلی1400/9/15جاری تدارکات
1400/1100/1/1/33شلوار لی کارگریایمن ابرار رضا43792000002داخلی1400/9/271401/11/25تدارکات
پيراهن لی کارگریداخلیتدارکات
1400/1100/1/1/34شلوار کتان تکنسيني و کارشناسینيک جامه37820340002داخلی1401/12/221401/12/16تدارکات
پيراهن فاستونی و شلوار کتانداخلیتدارکات
1400/1100/1/1/35لامپ 50 وات سديمکالابرق شبکه814700000006داخلی1400/9/101400/12/04تدارکات
لامپ 250 وات سديمداخلیتدارکات
لامپ 150 وات سديمداخلیتدارکات
لامپ 70 وات سديمداخلیتدارکات
1400/1100/1/1/36کنتور سه فاز هوشمند جريان مستقيم (فهام1)الکترونيک افزار آزما182700000000داخلیجاری تدارکات
1400/1100/1/1/37بادگير (کاپشن و شلوار)ابرار رضا47740000001داخلی1400/9/271401/03/28تدارکات
1400/1100/1/1/38بازوی روشنایی گالوانیزه 60 سانتیمتری جهت پایه بتنیفرآورده سازان شايان1144676400006داخلی1401/11/16جاری تدارکات
بازوی روشنایی گالوانیزه یک متری جهت پایه بتنیداخلیتدارکات
بازوی روشنایی گالوانیزه 3 متری جهت پایه بتنیداخلیتدارکات
کراس آرم (کنسول افقی) گالوانیزه 4/2 متریداخلیتدارکات
تسمه حایل گالوانیزه 70 سانتی متریداخلیتدارکات
کراس آرم (کنسول افقی) گالوانیزه 6/5 متریداخلیتدارکات
کراس آرم (کنسول افقی) گالوانیزه 3/5 متریداخلیتدارکات
کنسول گالوانیزهداخلیتدارکات
لوله سردرب مشترکین گالوانیزه 2 متریداخلیتدارکات
جلوبر کابل خودنگهدار گالوانیزه 60 سانتی متریداخلیتدارکات
جلوبر کابل خودنگهدار گالوانیزه 90 سانتی متریداخلیتدارکات
صفحه قلابدارکابل خودنگهدارداخلیتدارکات
مهره چشمی بقطر 16 میلی مترداخلیتدارکات
صفحه مهار فولاد گالوانیزه 50×50 سانتی متریداخلیتدارکات
بست (کلمپ) سه پیچ مهارداخلیتدارکات
میله مهار به طول 50/2 متر و قطر 18 میلی مترداخلیتدارکات
1400/1100/1/1/39چوک50وات بخار سدیمتجهيز گسترش نويد اسپادانا399900000003داخلی1400/10/29تدارکات
چوک70وات بخار سدیمداخلیتدارکات
چوک150وات بخار سدیمداخلی1401/03/01تدارکات
چوک250وات بخار سدیمداخلیتدارکات
1400/1100/1/1/40واحد خازنی 20 کيلوولت با ظرفيت 100 کيلووار نيرو ترانس شيراز487920003003داخلی1400/11/2جاری تدارکات
واحد خازنی 20 کيلوولت با ظرفيت 150 کيلووار داخلیتدارکات
1400/1100/1/1/41کابل مسی فشار ضعيف 1.5*2 ميلي متر مربعتوسعه الکترونيک آروين 115338000002داخلی1400/10/191401/10/13تدارکات
کابل مسی فشار ضعيف 16+25*3 ميلي متر مربعداخلیتدارکات
کابل مسی فشار ضعيف 16+35*3 ميلي متر مربعداخلیتدارکات
کابل مسی فشار ضعيف 25+50*3 ميلي متر مربعداخلیتدارکات
1400/1100/1/1/42کات اوت فيوز جهت رده ولتاژی 20کيلوولتاهورا دانش توس142200000003داخلی1400/10/5جاری تدارکات
1400/1100/1/1/43تابلو اندازه گيری کامپوزيتي هوايي مشترکين ديماندی کشاورزی 250 امپرمهندسی نو اختران3373969070005داخلی1400/9/27جاری تدارکات
سکو گالوانيزه تابلو اندازه گيری سه فاز هوايي سايز 3 و 3.5 و 4داخلیتدارکات
تابلو اندازه گيری کامپوزيتي هوايي مشترکين ديماندی کشاورزی 125 آمپرداخلیتدارکات
تابلو اندازه گيری کامپوزيتي هوايي مشترکين ديماندی کشاورزی 200 آمپرداخلیتدارکات
تابلو اندازه گيری کامپوزيتي هوايي مشترکين ديماندی کشاورزی 400 آمپرداخلیتدارکات
تابلو اندازه گيری کامپوزيتي هوايي مشترکين ديماندی کشاورزی 500 آمپراعتبارات استانی تدارکات
تابلو اندازه گيری کامپوزيتي هوايي مشترکين ديماندی کشاورزی 80 آمپراعتبارات استانی تدارکات
1400/1100/1/1/44تابلو اندازه گيری کامپوزيتي هوايي مشترکين ديماندی کشاورزی 250 امپرمهندسی نو اختران2745320500005اعتبارات استانی 1400/9/27جاری تدارکات
سکو گالوانيزه تابلو اندازه گيری سه فاز هوايي سايز 3 و 3.5 و 4اعتبارات استانی تدارکات
تابلو اندازه گيری کامپوزيتي هوايي مشترکين ديماندی کشاورزی 125 آمپراعتبارات استانی تدارکات
تابلو اندازه گيری کامپوزيتي هوايي مشترکين ديماندی کشاورزی 200 آمپراعتبارات استانی تدارکات
تابلو اندازه گيری کامپوزيتي هوايي مشترکين ديماندی کشاورزی 400 آمپراعتبارات استانی تدارکات
تابلو اندازه گيری کامپوزيتي هوايي مشترکين ديماندی کشاورزی 500 آمپراعتبارات استانی تدارکات
تابلو اندازه گيری کامپوزيتي هوايي مشترکين ديماندی کشاورزی 80 آمپراعتبارات استانی تدارکات
1400/1100/1/1/46مودم رادیویی اتوماسیون ریموت GPRSطيف پردازان اسپادانا71440000003اعتبارات استانی 1400/11/21401/10/26تدارکات
1400/1100/1/1/48کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 16 آمپرمهام گستر دنا66828000003اعتبارات استانی 1400/11/2جاری تدارکات
کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 32 آمپراعتبارات استانی تدارکات
کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپراعتبارات استانی تدارکات
1400/1100/1/1/53کانکتور دندانه دار کابل خودنگهدار فشار ضعيف 16 تا 120نتکو1225050000005اعتبارات استانی 1400/11/16جاری تدارکات
رابط (1 به ۴ ) انشعاب مشترکين بدون کنکتور دندانه داراعتبارات استانی تدارکات
رابط (1 به 8) انشعاب مشترکين بدون کنکتور دندانه داراعتبارات استانی تدارکات
کانکتور دو طرف دندانه دار کابل خودنگهدار فشار ضعيف 1۶ تا 95 ميلی متر مربع اعتبارات استانی تدارکات
کانکتور دندانه دار یک طرف کابل خودنگهدار فشار ضعيف 1۶ تا 95 ميلی متر مربعاعتبارات استانی تدارکات
1400/1100/1/1/51سیم آلومینیوم HYENAسیم راد سما678680000005اعتبارات استانی 1401/12/4جاری تدارکات
سیم آلومینیوم FOXاعتبارات استانی تدارکات
سیم آلومینیوم MINKاعتبارات استانی تدارکات
1400/1100/1/1/55چراغ خيابانی LED 50 واتگلنور971550000005اعتبارات استانی 1401/11/181401/04/08تدارکات
چراغ خيابانی LED 75 واتتدارکات
چراغ خيابانی LED 100 واتداخلیتدارکات
1400/1100/1/1/52مقره سوزنی کامپوزیتی20کیلوولتنوين افرا391100000004داخلی1401/11/20جاری تدارکات
مقره بشقابی کامپوزیتی20کیلوولتداخلیتدارکات
مقره سوزنی کامپوزیتی جمپر20کیلوولتداخلیتدارکات
1400/1100/1/1/49کابل مسی کنستانتریک فشار ضعيف 6+6 *1 ميلي متر مربعآروين1635000000005داخلی1400/11/191401/12/13تدارکات
1400/1100/1/1/45کنتور تک فاز ديجيتالی بهمراه قاببهينه سازان طوس90000000000داخلی1401/11/19جاری تدارکات
1400/1100/1/1/50کنتور سه فاز اتصال مستقيم ديجيتالی چند تعرفه هوشمند با ماژول GPRS بهينه سازان طوس408500000002داخلی1401/11/4جاری تدارکات
1400/1100/1/1/58اورکتایمن ابرار رضا 44772750001داخلی1400/1/61401/06/20تدارکات
1400/1100/1/1/62اورکتایمن ابرار رضا43132500001داخلی1400/12/91401/11/26تدارکات
1400/1100/1/1/63 شلوار کتانایمن ابرار رضا40582200002داخلی1400/7/91401/11/26تدارکات
کاپشن کتانداخلیتدارکات
1400/1100/1/1/64کاپشن لی کارگریایمن ابرار رضا43424000002داخلی1401/9/121401/11/26تدارکات
شلوار لی کارگریداخلیتدارکات
1400/1100/1/1/54مودم قرائت از راه دور کنتورهاي الکترونيکي سما صنعت42000000002داخلی1400/12/16جاری تدارکات
1400/1100/1/1/56مقره سوزنی سراميکی رده ولتاژی 20 کيلوولتکالا برق شبکه223840000003داخلی1400/12/4جاری تدارکات
1400/1100/1/1/57سکو گالوانيزه تابلو اندازه گيری هوايي سايز سهمهندسی پیشرو خراسان520000000006داخلی1400/12/41401/10/13تدارکات
تابلو اندازه گيری کامپوزيتي هوايي مشترکين سه فاز عادی با کليد قطع مينياتوری 40 آمپر و ترمينالداخلیتدارکات
1400/1100/1/1/60سکو گالوانيزه تابلو اندازه گيری هوايي سايز سه مهندسی پیشرو خراسان103200000003داخلی1400/12/91401/10/13تدارکات
تابلو اندازه گيری کامپوزيتي سايز3 با کليد قطع 63 آمپر بدون کنتور مشترکین سه فاز عادیداخلیتدارکات
1400/1100/1/1/65سيم آلومينيوم مينک روکشدارسیم و کابل مشهد742613800006داخلی1400/12/211401/06/21تدارکات
سیم آلومينيوم هاينا روکشدارداخلیتدارکات

 

اشتراک گذاری
image
image
image
تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | تاریخ بروز رسانی: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | نویسنده: مدیر سایت 

امتیاز پست
میانگین امتیاز پست: امتیاز
نظرات

آمار وبگاه

ارتباط با ما

نشانی :مشهد،بولواروکیل آباد،فرهنگ 28و30 کدپستی: ۹۱۸۸۹۸۶۶۸۵ تلفن: ۳۸۱۸۹۰۰۰ ۰۵۱ دورنگار: ۰۵۱۳۸۱۸۹۸۰۰ رایانامه: info@kedc.ir کد اقتصادی: 411191879819 شناسه ملی: 10101335539 پیام رسان بله: بله

نظر سنجی

به نظر شما خدمات الکترونيکي وبگاه شرکت توزيع نيروي برق استان در چه سطحی قرار دارد؟
image