معرفی خدمات الکترونيک

Introduction of electronic services

شناسه خدمت
عنوان خدمت
راهنما
دسترسی
13031465100
تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Settlement of subscribers of power distribution companies
13031465101
تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Settlement of debts of subscribers of power distribution companies
13031465102
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق
Change of tariff or tariff option of ampere branch of power distribution companies
13031465103
صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Issued End of course bill for subscribers of power distribution companies
13031465104
رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Examining the request to review the bills of the subscribers of electricity distribution companies
13031465105
ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Provide records of consumption and payment of subscribers of power distribution companies
13031465107
ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات
Provide cumulative electricity bills for organizations and departments
13031465108
اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Debt declaration based on self-declaration of electricity consumption of subscribers of power distribution companies
13031465109
تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت‌های توزیع نیروی برق
Extension of amperage tariff for power distribution companies
13031465110
رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق
Investigate reports of unauthorized use of electricity
شناسه خدمت
عنوان خدمت
راهنما
دسترسی
13031466101
تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Relocation of internal equipment for measuring the branching of subscribers of power distribution companies
13031466102
نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Reinstalling the branch of the electricity distribution companies
13031466103
جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Temporary collection of branches of electricity distribution companies
13031466104
جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Permanent collection of branches of electricity distribution companies
13031466105
اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Correction of subscriber information of power distribution companies
13031466106
اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Correcting the names of the subscribers of electricity distribution companies
13031466107
تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های توزیع نیروی برق
Change of subscribers' names (change of ownership of the branch) of electricity distribution companies
13031466108
تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Testing and replacing meters of electricity distribution companies
13031466109
اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Modification of the branch service of the electricity distribution companies
13031466110
قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Temporary interruption of the branch of the electricity distribution companies
13031466111
وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Reconnecting the branches of electricity distribution companies
13031466114
اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق
Modify the registered mobile phone number for electricity subscription of power distribution companies
شناسه خدمت
عنوان خدمت
راهنما
دسترسی
13031467100
افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Increasing the branching amperage of the subscribers of power distribution companies
13031467101
کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Reducing the branching amperage of the subscribers of power distribution companies
13031467102
برقراری انشعاب آمپری توسط شرکت های توزیع نیروی برق
Establishment of amp branch by power distribution companies
13031467103
تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Separation or merger of subsidiaries of electricity distribution companies
13031467105
کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Temporary reduction of branching amperage of subscribers of power distribution companies
شناسه خدمت
عنوان خدمت
راهنما
دسترسی
13031977100
رفع خسارت وارده به شبکه برق
Fixing the damage to the electricity network
13031977101
رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق
Investigate theft reports of electrical appliances
13031977103
رفع حریم برق
Eliminate electricity power privacy
13031978100
رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق
Eliminate the risk of hazardous electrical installations
شناسه خدمت
عنوان خدمت
راهنما
دسترسی
13031979103
نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)
Installation of solar generator for electricity subscribers (for applicants less than 200 kW)
13031979104
ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)
Provide solar generator bill for electricity subscribers (for applicants less than 200 kW)
13031979105
ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)
Submitting a report on the delivered energy generator of solar subscribers (especially for applicants less than 200 kW)
شناسه خدمت
عنوان خدمت
راهنما
دسترسی
13031980100
خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی
Temporary blackout at the request of the applicant
13031980102
ارائه گزارش خاموشی‌های برق
Submit reports of power outages
13031980103
رفع خاموشی های مشترکین برق
Fix power outages
13031980104
رفع مشکل ولتاژ شبکه برق
Fixed power grid voltage problem
13031980105
رفع مشکل روشنایی معابر
Fixed the problem of street lighting
شناسه خدمت
عنوان خدمت
راهنما
دسترسی
13011987100
ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق
Provide a list of authorized suppliers of goods related to the electricity industry
13011987107
ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق
Provide a list of approved contractors in the field of electricity
شناسه خدمت
عنوان خدمت
راهنما
دسترسی
13031987000
ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق
Provide instructions and plans for the construction of electrical equipment and panels
شناسه خدمت
عنوان خدمت
راهنما
دسترسی
13032882100
فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق
Cultivation of electricity consumption management
13032882102
کنترل پیک بار مصرف برق
Peak load control of power consumption
13032882103
تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری
Determining the energy rating of office buildings